שירותי הנדסה: תיק מוצר שרטוט פטנטים - דביר שירותי הנדסה | איך להציג

איך להציג

חזרה לרשימת המאמרים

 

איך להציג רעיון לפטנט

ככלל, מומלץ לקבל ממי שאתה מציג לו את המצאתך התחייבות לסודיות. עורכי-פטנטים חייבים כלפיך בחובת סודיות מכוח כללי האתיקה שלהם, אבל אלה אינם כללים משפטיים מחייבים - למעשה רק עורכי-פטנטים שהנם גם עורכי-דין חייבים בחובת סודיות מכוח החוק, לאור חובת הסודיות החוקית של עורכי-דין.

 

על מה מגן הסכם הסודיות

הסכם הסודיות הוא חוזה לכל דבר. אם אין בו סעיף המגביל את חובת הסודיות רק למידע שאינו בנחלת הכלל או שלא מצוי בידי מי שחתום עליו, אזי הוא אמור לחול על המידע שנמסר תחת חובת הסודיות כמו שהוא. ואולם הסכם סודיות אינו - בד"כ - הסכם הכולל תנאים ביחס לתמורה, ואני סבור שאם המידע מצוי כבר בנחלת הכלל, לא יהיה לך קל לחייב את המתחייב בהסכם זה לשלם לך על המידע שמסרת.

 

♦  האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי. לצורך מיצוי זכויותיך יש להיוועץ בעו"פ ו/או עו"ד.