שירותי הנדסה: תיק מוצר שרטוט פטנטים - דביר שירותי הנדסה | הגשת פטנט בארץ, ולאחר-מכן בחו"ל

הגשת פטנט בארץ, ולאחר-מכן בחו"ל

חזרה לרשימת המאמרים


ראשית ראוי להזכיר כי בארה"ב, הכלל הקובע לגבי קדימה הוא "הראשון להמציא", ולא "הראשון להגיש". זאת, בניגוד למקובל באירופה ובישראל.
כלומר, אפילו אם התקבלה בקשת הפטנט בישראל, ובעקבות הקיבול הפכה לפומבית, לא יהיה בקיבול כדי למנוע קבלת פטנט בארה"ב על אותה אמצאה. זאת, כל עוד הקיבול התרחש בתקופה שאינה מוקדמת יותר מאשר 12 חודשים לפני הגשת הבקשה בארה"ב.
בהתייעצות עם עורך-פטנטים (מעולה, לעניות דעתי) בארה"ב, התקבלה התשובה הבאה, המפתיעה עוד יותר:
אם לא היה פרסום של האמצאה, או אם לא נעשה שימוש פומבי, שיווק או מכירה של האמצאה או המוצר, במשך תקופה העולה על 12 חודש לפני תאריך הגשת הבקשה בארה"ב, הסייג היחיד כנגד קבלת פטנט בארה"ב הוא סעיף 35 USC 102(d) לחוק הפטנטים בארה"ב, האומר:
[בעל אמצאה יהיה זכאי לקבל עבורה פטנט, אלא אם...]
ד. ניתן עבור האמצאה פטנט ... בארץ נוכריה, לפני תאריך הגשת הבקשה לפטנט עבור אותה האמצאה ... , וזאת במועד הקודם לתאריך הגשת הבקשה בארה"ב ביותר מאשר 12 חודשים.
ההנחיות לבחינה של ה- USPTO מפרטות 4 קריטריונים. רק עמידה בכל ארבעת הקריטריונים יחדיו מאפשרת לדחות בקשת פטנט על-פי סעיף 35 US 102(d). קריטריונים אלה הם (בצמצום רב):
א. הוגשה בקשה בארץ אחרת במועד הקודם ביותר מאשר 12 חודשים לתאריך האפקטיבי של הגשת הבקשה בארה"ב.
ב. הבקשה הוגשה בארץ האחרת על-ידי אותו אדם שהגיש את הבקשה בארה"ב, או באי-כוחו.
ג. ניתן פטנט עבור הבקשה בארץ האחרת (כלומר, ניתן מונופול בר-הגנה) לפני תאריך הגשת הבקשה בארה"ב
ד. הבקשה היא עבור אותה אמצאה עבורה ניתן פטנט בארץ האחרת.

ראוי לשים לב למספר דברים, בהקשר של הנחיות אלו לבחינת פטנט בארה"ב:

ראשית, כל ארבעת הסייגים צריכים להתמלא, כדי שבקשת פטנט תידחה מפאת קדימות, בארה"ב.

שנית, אין כל הנחיה לגבי פרסום או קיבול בקשה או פטנט. ההסתייגות היא שאסור שיהיה פטנט בר-תוקף בארץ האחרת, כאשר אחד הקריטריונים לפטנט בר-תוקף הוא היותו של הפטנט ניתן לאכיפה בארץ האחרת. בישראל, רק מי שניתן לו פטנט יכול לאכוף אותו (היינו, רק לאחר מתן הפטנט), יכול להגיש תביעה על הפרה.

מסיבה זו, התשובה המלאה והנכונה, הנתמכת על-ידי עורך-פטנטים של ארה"ב, היא:

כל עוד לא עברו יותר מאשר 12 חודשים מתאריך מתן פטנט במדינה אחרת לפני הגשת בקשה בארה"ב, יינתן פטנט על בקשה בארה"ב הזהה לבקשה שהוגשה בארץ האחרת.

כולל ישראל.

לעניות דעתי (ודעתו של עורך הפטנטים האמריקאי) אין כאן הסתברות כלל, אלא הנחיות מאוד מדוייקות...

עו"פ רונן עטור-גד יחיאב

♦  האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי. לצורך מיצוי זכויותיך יש להיוועץ בעו"פ ו/או עו"ד.